Cố lên một chút

Cố gắng lên một chút!

Nếu mỗi ngày bạn chỉ cần cố gắng 1 chút, một năm sau (365 ngày) bạn sẽ có 37,8 chút. Trong khi, nếu bạn chỉ lười đi 1 chút

06 Th5